प्रमाणीत

क्र.स. शिर्षक मिती
1. प्रशासकीय कार्यविधी (नियमित गर्ने) विधेयक 2075-9-19
2. प्रदेश सभा (पहिलो संसोधन ) नियमावली, २०७५ 2075-3-10
3. संशोधन विधेयक-स्थानीय पदाधिकारी सम्बन्धी 2075-4-31
4. संशोधन विधेयक-गाउँ सभा नगर सभा 2075-4-31
5. स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्वन्धि विधेयक, २०७४ 2075-2-28
6. विनियोजन विधेयक, २०७५ 2075-3-26
7. मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक 2075-4-22
8. मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075-4-28
9. प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 2075-2-31
10. प्रदेश कर तथा गैरकर सम्बन्धी विधेयक 2075-5-25
11. प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७५ 2075-3-26
12. सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक, २०७४ 2075-1-31
13. विनियोजन विधेयक, २०७४ 2075-1-6
14. प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, २०७४ 2074-12-19
15. गाउँसभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ 2075-1-31
16. प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075-4-22
17. प्रदेश सभाका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा 2075-4-28
 माननीय सभामुख

पूर्ण बहादुर घर्ती

माननीय सभामुख

थप जानकारी

 माननीय उप-सभामुख

कृष्णी थारु

माननीय उप-सभामुख

थप जानकारी

 सचिव

दुर्लभ कुमार पुन मगर

सचिव

थप जानकारी