दर्ता

क्र.स. शिर्षक मिती
1. १२. पशु सेवा विधेयक, २०७५ 2075-9-4
2. ११. मल व्यवस्थापन विधेयक, २०७५ 2075-9-4
3. १०. प्रदेश दाना विधेयक, २०७५ 2075-9-3
4. ९. बीउ बिजन विधेयक, २०७५ 2075-9-3
5. ८. प्रदेश नं. ५ सहकारी विधेयक, २०७५ 2075-9-3
6. ७. प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075-8-28
7. ६. प्रशासकीय कार्यविधी (नियमित गर्ने) विधेयक 2075-8-28
8. ५. जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075-8-28
9. ४. प्रसारण विधेयक-२०७५ 2075-9-6
10. ३. अन्तर प्रदेश बासिन्दा, २०७५ 2075-9-6
11. विधेयक दर्ता (तेश्रो अधिवेसन) 2075-10-4
12. २. संस्था दर्ता ऐन, २०७५ 2075-8-18
13. १. प्रदेश जाँचबुझ आयोग, २०७५ 2075-8-18
14. प्रदेश सभामा दर्ता/पारित/प्रमाणीकरण भएका विधेयकको स्थिति 2075-4-30
 माननीय सभामुख

पूर्ण बहादुर घर्ती

माननीय सभामुख

थप जानकारी

 माननीय उप-सभामुख

कृष्णी थारु

माननीय उप-सभामुख

थप जानकारी

 सचिव

दुर्लभ कुमार पुन मगर

सचिव

थप जानकारी